1. Về điều kiện để được nhận hỗ trợ

          Người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được nhận hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

        - Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

          - Cư trú hợp pháp tại địa phương.

          - Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

          2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký nhận hỗ trợ

          - Hồ sơ đề nghị theo Phục lục được quy định Quyết định 15/2020/QĐ-TTg (về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19), gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và ngược lại.

          - Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong hai ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

          - Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

          - Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.