1. Quá trình thành lập.

       Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

       Trung tâm có Trụ sở làm việc tại tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà Viettel (Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau)

       2. Chức năng:

       Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.

        Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và sự quản lý, điều hành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

        3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

         3.1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính (Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, mức thu phí, lệ phí,...) theo quy định.

         3.2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

         3.3. Thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm:

           - Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh theo quy định hiện hành của tỉnh.

          - Thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ đến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

        3.4. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân đối với các quy định về thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

        3.5. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với các sở ban, ngành tỉnh có liên quan và giữa Trung tâm với các bộ phận Một cửa hiện đại cấp huyện, cấp xã.

         3.6. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ;

         3.7. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

         3.8. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định.

        3.9. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện công tác an ninh mạng, an toàn thông tin và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

         3.10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.