Sau hơn 1 tháng chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn, lúng túng khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin cư trú, nhiều người vẫn chưa nắm rõ 07 phương thức khai thác thông tin cư trú nên còn khá lúng túng chưa hiểu rõ nên vẫn đi đến công an phường, xã yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

        Theo hướng dẫn của Cục C06, việc xác minh thông tin cư trú của công dân được thực hiện bởi 7 phương thức, việc xin giấy xác nhận cư trú là một trong 7 phương thức được thực hiện và chỉ thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận cư trú khi thật sự cần thiết và chỉ thực hiện đối với một số trường hợp đặc thù nhất định như trường hợp cần đăng ký kết hôn mà trong khoảng thời gian từ 18 đến 40 tuổi biến động chỗ ở, nơi cư trú, nên thông tin cư trú chưa thể hiện được hết hoặc trường hợp một số thủ tục liên quan đến chuyển nhượng đất đai, mua bán bất động sản…mà tài sản đó gắn liền với hộ gia đình mà thời điểm cấp giấy tờ sở hữu trước thời điểm được ghi nhận thông tin trên hộ khẩu (đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)…

         Như vậy để thuận lợi trong việc giải quyết TTHC, trong trường hợp TTHC có yêu cầu cung cấp thông tin cư trú thì trừ các trường hợp đặt thù theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cần phải xác định thông tin về cư trú có 6 cách khác để công dân thực hiện các giao dịch hành chính có liên quan đến các thông tin về cư trú sau khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. Cụ thể gồm

      1. Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử;

       2. Sử dụng thiết bị đọc mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chíp

       3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD gắn chip

       4. Thực hiện tra cứu thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

       5. Sử dụng ứng dụng VNeID

     6. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để thực hiện tra cứu thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân sau khi đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID), để tra cứu cần truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ 

                                                                       Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau