Thứ ngày Giám đốc
 
Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

12/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

                                                    

Thứ 3

13/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

   

Thứ 4

14/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

                         

   

Thứ 5

15/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

   

   

Thứ 6

16/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan   

Chiều: Làm việc tại cơ quan