Thứ ngày Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

26/04/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

                                                    

Thứ 3

27/04/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc tại cơ quan

 

   

Thứ 4

28/04/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

                         

   

Thứ 5

29/04/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan        

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

 

   

   

Thứ 6

30/04/2021

Sáng: Nghỉ lễ 30/04

Chiều: Nghỉ lễ 30/04