Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Chính phủ đã nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

     Theo tinh thần công văn số 886/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ , Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có công văn số 590/UBND-CCHC về việc dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên dịch vụ công quốc gia, với việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước xuyên suốt 24 /7.

     Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm tham mưu, hỗ trợ các đơn vị kết nối, cũng như thực hiện các giải pháp chia sẽ, kết nối giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Trung tâm GQTTHC