hcc

Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Cà Mau

Đồng thời, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Theo đó, công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải thủ tục hành chính là những người có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng hướng dẫn và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt "Biết nghe dân nói, biết nói dân nghe, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn". Bên cạnh đó, xử lý nghiêm những công chức, viên chức tự ý đặt ra các điều kiện, thủ tục, quy định trái pháp luật nhằm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.
Chính vì vậy, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện, thành phố có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn được đạt tỷ lệ khá cao. Trong năm 2017, cấp huyện tiếp nhận tổng số 49.820 hồ sơ, trong đó giải quyết, trả kết quả trước hạn và đúng hạn 48.218 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,62%; trả kết quả trễ hẹn184 hồ sơ, chiếm tỷ lệ là 0,38%.
Đây là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, cùng với các phòng chuyên môn và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ đó góp phần rất quan trọng trong xử lý, trả kết quả đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp./.


                                                                                                         Thảo Anh