Theo đó, Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 đã công nhận có 07/20 sở, ban, ngành tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 05 Sở gồm: Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính). Quyết định cũng công nhận 01/11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh được xếp loại xuất sắc (Vườn Quốc gia U Minh Hạ) và 01/09 đơn vị cấp huyện được xếp loại xuất sắc (huyện Phú Tân).

           Kết quả đánh giá từ cơ quan Thường trực (Sở Nội vụ) cho thấy các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Việc tham mưu, xây đựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu chi đạo, điều hành; phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

         Đánh giá cũng cho thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ cao; thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện khá tốt quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đom vị. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; giải quyết đom, thư khiếu nại, tố cáo của nhiều cơ quan, địa phương đạt tỷ lệ cao./.

                                                                                   Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau