Như vậy kể từ ngày 16/6/2020 (thời điểm có hiệu lực của Quyết định 1068/QĐ-UBND), tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nơi để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đối với các trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp), cụ thể: tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

         Các thủ tục thực hiện theo hình thức này gồm 04 thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

           Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) kiểm soát việc thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được nêu tại Điều 1 đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan; theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp để người dân biết, thực hiện. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước, Thới Bình, thành phố Cà Mau; Chi cục Thuế Khu vực II, III, IV và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

                                                                                                         Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau