Thực hiện văn bản trên, tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 2903/UBND-CCHC ngày 21/4/2023 chỉ đạo đôn đốc cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2. Theo đó, văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID, thời gian hoàn thành và báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2023. Văn bản cũng đồng thời yêu cầu Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

            Theo kết quả báo cáo của Công an tỉnh cho thấy đến hết tháng 3/2023 đã có gần 24.500 cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng VNeID và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (chiếm tỷ lệ gần 98%), hầu hết các đơn vị đều đã cơ bản hoàn thành, các trường hợp chưa thực hiện do đang đi công tác, đi học tập, bồi dưỡng…sẽ khẩn trương hoàn thành trong tháng 4/2023./.

                                                                                                       Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau