Theo đó, Công văn yêu cầu Sở Y tế tiếp tục tăng cường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý hướng dẫn, hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán viện phí và phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (mã QR, Mobile Money, máy POS…); theo dõi, thống kê tỷ lệ đối tượng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số đối tượng thanh toán viện phí và phí dịch vụ y tế để làm cơ sở có giải pháp chỉ đạo sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo hiệu quả.

        Văn bản cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và trường học theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của trường học, cơ sở giáo dục.

         Cùng với đó, Công văn đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường triển khai các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 386/UBND-KGVX ngày 17/01/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

       Văn bản cũng chỉ đạo rõ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các Tổ Công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là tại các siêu thị, chợ, quán ăn, uống…

                                                                                         Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau