Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá khả năng kết nối, trao đổi thông tin giữa hai Hệ thống để làm cơ sở tư vấn, kiến nghị các giải pháp tích hợp, kết nối và khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành.

            Phần mềm quản lý hộ kinh doanh hiện nay được Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối khai thác, vận hành để quản lý cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện và thành phố Cà Mau. Hiện nay tỉnh đang thực hiện chủ trương cho phép hộ kinh doanh được phép nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Do đó, việc kết nối, chia sẽ dữ liệu phần mềm quản lý hộ kinh doanh vào Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh là hết sức cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, chí phí trong quá trình vận hành, khai thác các hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

                                                                                                            Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau