- Về kiểm soát thủ tục hành chính: Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành khi trình công bố thủ tục hành chính mới ban hành phải tham mưu cắt giảm 20% thời gian giải quyết so với quy định. Kết quả, đã có trên 1.000 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định (tỷ lệ cắt giảm từ 5% đến 83%); kiến nghị các bộ, ngành Trung ương phương án đơn giản hóa 136 thủ tục. Nhìn chung, những quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương đã được thực hiện 100%. Riêng đối với những phương án đơn giản hóa tỉnh đã gửi các cơ quan Trung ương đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới thì đến nay chậm hoặc chưa được quan tâm.

               -  Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị: Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc phản ánh, kiến nghị của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định việc tiếp nhận phản ánh, kiên nghị vê quy định hành chính qua nhiều hình thức như: Đơn thư, số điện thoại đường dây nóng đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, qua mail, fax... Kết quả, tỉnh đã tiếp nhận 2.872 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính. Trong đó, có 2.253 phản ánh, kiến nghị cấp trên.

              -  Việc giải quyết thủ tục hành chính: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các đơn vị cấp tỉnh trung bình đạt 96,95%; cấp huyện đạt 93,09%; cấp xã đạt 98,61%. Cùng với đó, từ năm 2017, tỉnh triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua thiết bị điện tử đặt tại Bộ phận Một cửa. Kết quả, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trung bình đạt 90%.

             -  Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4:  thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngàỵ 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sổ 171/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2019 của tỉnh Cà Mau. Theo đó, cấp tỉnh có 222 thủ tục mức độ 3, 128 thủ tục mức độ 4; cấp huyện có 155 thủ tục mức độ 3, 33 thủ tục mức độ 4; cấp xã có 16 thủ tục mức độ 3, 03 thủ tục mức độ 4. Đồng thời, để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản giao dịch trực tuyến, nộp hồ sơ trực tuyến qua Zalo, Công dịch vụ công trực tuyến, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; phát tờ rơi; thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến... Kết quả, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đã được cải thiện qua các năm, cụ thể: năm 2018 có 15.502 hồ sơ nộp trực tuyến; năm 2019 có 27.873 hồ sơ; đến 31/3/2020 có 30.159 hồ sơ.

                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau