Huyện U Minh là một trong những đơn vị đầu tiên đã hoàn tất việc thống kê, rà soát và lập danh sách để phê duyệt theo quy định với mức kinh phí hỗ trợ là 11.708.250.000 đồng. Theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 cùa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đối với tượng người có công công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng do đại dịch Covid -19 trên địa bàn huyện U Minh thì toàn huyện hiện có 972 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng hộ nghèo và cận nghèo là 6.627 khẩu và đối tượng bảo trợ xã hội là 3.529 người.

           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho huyện Thới Bình cũng được phê duyệt danh sách hỗ trợ (Quyết định 822/QĐ-UBND) với 6.799.000.000 đồng với số hộ nghèo và cận nghèo là 5.209 khẩu; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 4.547 người.

         Các đơn vị cấp huyện còn lại cũng đang được xem xét và sẽ phê duyệt để hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng nguyên tắc công khai minh bạch, kịp thời, chính xác./.

                                                                                                                  Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính