Khi tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính phải thực hiện bằng văn bản; chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 01 lần. Chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính; chậm, trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; thái độ giao, tiếp ứng xử của công chức tiếp nhận hồ sơ chưa tốt,... phải xử lý kịp thời, đúng quy định.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát công chức thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng văn hóa ứng xử, đặc biệt là thái độ giao tiếp, ứng xử với người dân, doanh nghiệp; kịp thời xử lý hoặc thay thế những công chức chưa đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân./.

Quỳnh Anh