Quyết định 34/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau là nhằm triển khai thực hiện Quyết định 224/QĐ-BCDD896 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chính là (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư; (2) triển khai thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân; (3) thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Một số nhiệm vụ cụ thể đó là:

         Quý IV/2020, Sẽ thực hiện việc kết nối dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

           Trong năm 2020 sẽ triển khai các Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

             Tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổng kết, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn Cà Mau.

                                                                                                     Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau