Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị định có hiệu lực (ngày 01/10/2020).

          Nghị định số 91/2020/NĐ-CP là Nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

        Theo quy định trong Nghị định thì Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) được giao xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản tin nhắn quảng cáo tới hệ thống này. Đồng thời, Nghị định cũng quy định cho phép người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới hệ thống tiếp nhận phản ánh.

             Bên cạnh đó, Nghị định quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng. Theo đó, các đơn vị trên phải hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn, cung cấp các công cụ, ứng dụng để phản ánh và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo; ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

           Về hình thức xử phạt, khi người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo mà người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng quảng cáo thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Trong trường hợp khi gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định hoặc gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo có thể bị phạt tiền 60 - 80 triệu đồng. Nếu gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại trong danh sách không quảng cáo thì bị phạt tiền 80-100 triệu đồng.

                                                                            Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau