Theo Đề án này, sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm.

            Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước là hệ thống thông tin được thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế phục vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan nhà nước các cấp.

           Theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Phân công đầu mối chủ trì; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo quy chuẩn kỹ thuật Bộ Nội vụ ban hành); cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Đồng thời, xây dựng phương án khai thác, cập nhật, chia sẻ, sử dụng và tổ chức hệ thống thông tin phù hợp, an toàn bảo mật dữ liệu đảm bảo tích hợp được với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc chuyển đổi, chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, tích hợp đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Bộ Nội vụ. Thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu khi có sự thay đổi thông tin.

          Để bảo đảm triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 3901/UBND-NC ngày 29/6/2020, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

                                                                                                Trung tâm GQTTHC tỉnh Cà Mau