Theo đó, để phục vụ cho việc phối hợp xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; đồng thời để kịp thời thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013 khi Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013 và kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013.

        Theo Bộ Tài chính, việc rà soát, đánh giá sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định của 22 văn bản (07 Nghị định, 01 Quyết định của Chính phủ và 12 Thông tư.

          Để bảo đảm thực hiện việc rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo theo nội dung đề nghị tại Công văn nêu trên; trong đó lưu ý những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, gửi về Bộ Tài chính đúng thời gian quy định./.

                                                                    Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau