Theo Đề án xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện đó là phải đạt được mục tiêu: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số. 

       Đề án đưa ra mục tiêu sẽ hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý I năm 2022 phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bảo đảm 100% tài khoản điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh đã được cấp trước khi Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, được xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp; 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện được cấp định danh điện tử từ hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp; 100% công dân không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin của bản thân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đã có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

     Trong giai đoạn 2023 - 2025 phấn đấu đạt 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công quốc gia; không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng.

     Đến nay, để chuẩn bị cho thực hiện việc chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện như: Quyết định 829/QĐ-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định 468/QĐ-TTg; Quyết định số 1222/QĐ-UBND về kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP...

                                                                              Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau