Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các yêu cầu theo nội dung của Công văn số 5438/VPCP-KSTT.

          Đến nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập hệ thống để cán bộ phòng Tư pháp UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo quy định.

           Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, thì đơn vị được giao quản lý công dịch vụ công của tỉnh sẽ sử dụng thiết bị chứng thư số được cấp cho tỉnh quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh (tài khoản quản trị cấp cao) để đăng ký tài khoản cơ quan Nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; sử dụng tài khoản quản trị cấp cao bổ sung, phân quyền cho các cơ quan, đơn vị được phân công quản lý tài khoản quản trị phân hệ của Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; các dịch vụ công trực tuyến, trong đó có Dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” (hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT)

         Cũng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ thì  các địa phương cần rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai Dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của cơ quan, đơn vị, địa phương (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản…). Trường hợp các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (UBND xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố) chưa có các thiết bị chứng thư số của lãnh đạo và công chức, yêu cầu khẩn trương có văn bản gửi Sở Tư pháp tổng hợp gửi Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin) để được cung cấp đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao; lập Danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của cơ quan, đơn vị, địa phương...

                                                                      Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau