Theo đó, qua báo cáo của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh về kết quả kiểm tra đột xuất hoạt động của Bộ phận Một cửa tại một số đơn vị cấp xã cho thấy có phản ánh một số công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có thái độ giao tiếp chưa thật sự hòa nhã, thân thiện với người dân; chưa tận tình trong hướng dẫn thủ tục hành chính.

            Do đó, để góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giao tiếp, ứng xử với người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc bồi dưỡng phải tập trung vào kỹ năng giao tiếp và cách ứng xử của công chức, viên chức khi giao tiếp vởi người dân, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức và các nội dung khác có liên quan.

                                                                                               Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau