Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn thì việc thực hiện nhóm thủ tục này trên địa bàn tỉnh tuy có đạt được những tiến bộ nhất định, song vẫn còn một số hạn chế như: quy trình thực hiện chưa bảo đảm chặt chẽ; khi tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán do việc xác định giải pháp, đơn giá, định mức chưa phù hợp với thực tế thi công, chưa đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật... Do đó, để nâng chất lượng thực hiện TTHC, khắc phục các hạn chế này, trong thời gian tới, các đơn vị có liên cần thực hiện các nội cụ thể là:

            Trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán các công trình, dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu quả kinh tế; trong đó, tập trung xem xét, rà soát một cách tổng thể, phù hợp, chặt chẽ, chính xác về trình tự, thủ tục, giải pháp, định mức, đơn giá, giá vật liệu, trên cơ sở ưu tiên về mặt kinh tế, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư phải thường xuyên tổ chức rà soát, đối chiếu, giám sát một cách chặt chẽ, chính xác nhằm cập nhật, phát hiện những sai sót, bất cập, qua đó tiến hành điều chỉnh, xử lý khắc phục kịp thời, hoàn thiện hồ sơ trên tinh thần luôn chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Nghiêm cấm mọi hành vi cố tình che giấu những sai sót trong quá trình thực hiện.

            Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối họp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện rà soát, tổ chức thực hiện hoặc tham mưu kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xây dựng hoàn thiện các định mức, đơn giá còn bất cập khi áp dụng hoặc  các công trình ứng dụng những công nghệ mới chưa có định mức, đơn giá để áp dụng phải vay mượn các định mức tương tự để áp dụng (cụ thể như: Kè rọ đá, kè tạo bãi bằng cọc bê tông ly tâm...).

            Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, đối với những nội dung, vấn đề còn khó khăn vướng mắc, chưa rõ ràng thì cần phải được xem xét xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý đúng quy định, tránh không để thiếu cơ sở dẫn đến sai sót, vượt thẩm quyền.

                                                                                               Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau