Báo cáo đánh giá cho thấy, sau hơn 8 tháng hoạt động, đến nay Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.039 dịch vụ công trực tuyến/6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Cổng dịch vụ công quốc gia nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, doanh nghiệp, đã đạt trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 295 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng.

         Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định , thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể như:  Việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại một số cơ quan được chuyển đổi “máy móc” từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến, không dựa trên tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ và dữ liệu, không lựa chọn giải pháp kỹ thuật dẫn đến khi thực hiện gặp rất nhiều bất cập , không đáp ứng đúng chất lượng của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo công bố. Bên cạnh đó, Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính không thông suốt, dẫn đến tình trạng chưa thể cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, sử dụng lại các thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp mà các cơ quan nhà nước đã quản lý. Cùng với đó, việc cung cấp các giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý như cấp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử còn chậm triển khai...

Do đó, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm đáp ứng mục tiêu Chính phủ đặt ra năm 2020 tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và Quyết định 411/QĐ-TTg; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tập trung hoàn thành việc tích hợp thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 9 năm 2020. Khẩn trương triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo thẩm quyền để đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu điện tử về thủ tục hành chính và hoàn thành trong tháng 9 năm 2020.

                                                                                                      Trung tâm GQTTHC Cà Mau