Ảnh: Quầy Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Tư pháp

tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Theo đó, phạm vi áp dụng của mô hình này gồm: (1) Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch; (2) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; (3) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam); (04) Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

Tất cả các hồ sơ khi tiếp nhận, xử lý đều được kiểm duyệt thông qua Quy trình nội bộ, quy trình liên thông và quy trình điện tử do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, thời gian xử lý, trả kết quả không quá 06 giờ làm việc. Riêng Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp thời gian giải quyết từ 08 đến 13 ngày làm việc, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được luân chuyển, xử lý thông qua các phần mềm; theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho công chức trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại nơi tiếp nhận.

Việc tổ chức quy trình “4 tại chỗ” là nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt là thực hiện tốt chủ trương giải quyết tại chỗ tối thiểu 20% thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ, nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, cắt giảm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân./.

Quỳnh Anh