Theo đó, tại tại Công văn số 4805/UBND-CCHC ngày 12/8/2020 về việc cho chủ trương về việc thực hiện thủ tục hành chính hẹn giờ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh đã thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (tại Tờ trình số 22/TTr-TTQGTTHC ngày 04/8/2020) về triển khai giải quyết TTHC theo hình thức đặt lịch, hẹn giờ giải quyết.

         Để bảo đảm cho việc triển khai đạt hiệu quả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc triển khai thực hiện; bố trí công chức, viên chức có khả năng giao tiếp tốt để trao đổi, liên hệ công việc với tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện để có sự điều chỉnh, xử lý kịp thời những nội dung chưa phù hợp; định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                            Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau