Theo đó, thực hiện Công văn số 2190/UBND-CCHC ngày 06/4/2020 về thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao theo Quyết định 411/QĐ-TTg, Giám đốc Công an tỉnh đã giao Trưởng Phòng PC06 và Công an các huyện, thành phố Cà Mau triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau. Các thủ tục hành chính được công bố áp dụng mức độ 3 lần này là 08 thủ tục, bao gồm 05 thủ tục lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và 03 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề, đầu tư, kinh doạn có điều kiện về an ninh trật tự.

           Cùng với việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, Ngành Công an đang tăng cường các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giải quyết TTHC. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã đưa về Trung tâm Giải quyết TTHC tiếp nhận và trả kết quả 05 lĩnh vực với 27 thủ tục, bao gồm thủ tục hành chính của 04 lĩnh vực theo danh mục được quy định tại Quyết định 1291/QĐ-TTg là 19 thủ tục (cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, căn cước công dân; con dấu; chứng nhận đủ điều về an ninh trật tự...) và 08 thủ tục hành chính của lĩnh vực Phòng Cháy chữa cháy được Bộ Công an chấp thuận đưa vào theo Công văn số 54/BCA–V03 là 08 thủ tục.

                                                                                               Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau