Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước sẽ chọn đại diện một số sở, một số địa phương cấp huyện, xã và chọn một số dịch vụ hành chính công cơ bản mà các sở, UBND huyện, xã đó cung ứng cho người dân, tổ chức để tiến hành điều tra xã hội học. Do đó theo Công văn số 2916/VP-CCHC thì việc điều tra xã hội học sẽ tiến hành ở cấp tỉnh là 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 06 sở; ở cấp huyện và cấp xã là 02 lĩnh vực.

           Các đơn vị cấp xã được lựa chọn trong đợt điều tra xã hội học lần  này gồm có: 03 xã thuộc huyện Trần Văn Thời (xã Lợi An, xã Khánh Bình Tây, thị trấn Trần Văn Thời); 03 xã thuộc huyện Thới Bình (xã Tân Phú, xã Tân Lộc Đông, thị trấn Thới Bình); 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Năm Căn (xã Đất Mới, xã Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn); 03 xã thuộc huyện Cái Nước (xã Tân Hưng Đông, xã Lương Thế Trân, thị trấn Cái Nước); 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phú Tân (xã Rạch Chèo, xã Phú Thuận, thị trấn Cái Đôi Vàm) và 03 phường thuộc thành phố Cà Mau (phường 9, phường 2, phường Tân Xuyên).

                                                                                                 Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau