1. Việc thể chế, xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện các hình thức công khai, minh bạch; thực hiện các dịch vụ công qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm phục vụ hành chính công và qua cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng Chính phủ điện tử.

           Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc phản ánh, kiến nghị của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 55/2018/QĐ-ƯBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó có quy định việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính qua nhiều hình thức. Cùng với đó, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hàng tuần thông qua hệ thống máy đánh giá sự hài lòng (Kiosk) đặt tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện và kết hợp với chức năng khảo sát cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh, kết quả ánh giá được công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tất cả thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp được đăng tải trên Cổng dịch vụ công và niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa.

           2. Đối với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định về kiểm soát, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

          Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14/8/2019 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 và làm cơ sở triển khai thực hiện những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau, kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 07 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa để triển khai thực hiện đối với 112 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Đồng thời, nhằm góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp. Kết quả, có trên 900 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có 678 thủ tục hành chính đã được giảm thời gian giải quyết (tỷ lệ thời gian cắt giảm từ 20% đến 70%).

              3. Việc ban hành tiêu chuẩn và quy trình quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư

            Thực hiện Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành một số văn bản quan trọng để thực hiện và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư như:  Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2016/QĐ- UBND ngày 01/12/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

           Song song với đó, để tạo điều kiện thuận lợi hon cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục đầu tư, chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó, tạo những chuyển biến tích cực hơn trong lĩnh vực đầu tư, phấn đấu thu hút được nhiều hơn nữa các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

              4. Đối với việc tiếp nhận thông tin, thực hành các dịch vụ công; các công cụ, hình thức trợ giúp người dân, tổ chức thực hiện thành công các dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức

             Tiếp nhận thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức thông qua đường dây nóng, phản ánh trên cổng Dịch vụ công quốc gia đã tạo điệu kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức phản ánh được những khó khăn, vướng mắc của mình mà không cần phải đến cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, tiết kiệm được chi phí, giảm thời gian đi lại của người phản ánh nhưng kết quả vẫn được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng.

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh đã thực hiện thí điểm một số nội dung mới trong cải cách thủ tục hành chính như: Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính về: đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế; một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; những thủ tục này được thực hiện theo hướng người dân chỉ nộp hồ sơ một lần nhưng nhận được nhiều kết quả, nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phê quyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính.

          Nhìn chung, việc thực hiện các dịch vụ công của tỉnh đang từng bước tinh gọn, hạn chế việc cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết từng thủ tục riêng lẻ. Từ đó, góp phần giảm đáng kể thời gian, công sức, tiền bạc của cá nhân, tổ chức khi phải đi lại nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính.

                                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau