Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giai Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thực hiện kết nối, tích hợp phần mềm chuyên ngành với phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

           Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông thì đến nay, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh hiện tại hầu hết đáp ứng các tiêu chí chức năng quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT. Đối với một số tiêu chí chưa đầy đủ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề nghị đơn vị triển khai nâng cấp bổ sung hoàn thiện trong năm 2020 và tổ chức kiểm tra đánh giá đáp ứng tiêu chí theo quy định của Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT. 

          Đến nay việc nghiên cứu tích hợp, kết nối, chia sẽ dữ liệu với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đang được Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Phần mềm chuyên ngành đầu tiên được tích hợp, kết nối và vận hành kể từ ngày 01/7/2020 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hộ kinh doanh.

                                                                                                           Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau