Theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì việc kiểm tra đột xuất sẽ thực hiện kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ, giao tiếp của thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa.

Năm 2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính tại 30 đơn vị (03 đơn vị cấp tỉnh, 09 đơn vị cấp huyện , 18 đơn vị cấp xã) và thực hiện kiểm tra kiểm tra đột xuất 06 đơn vị cấp xã.

Kết quả kiểm tra đột xuất năm 2019 cho thấy một số công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao như: chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc; thái độ khi tiếp xúc với người dân đến liên hệ chưa hòa nhã, thân thiện; chưa thật sự xem người dân là đối tượng để phục vụ, từ đó dẫn đến thái độ giao tiếp của một số công chức, viên chức thiếu thân thiện, hướng dân không nhiệt tình khi người dân đến liên hệ làm thủ tục.

Trên cơ sở kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo, đánh giá cụ thể và đề nghị chấn chỉnh kịp thời, trong đó có 01 công chức đã bị xử lý kỷ luật và điều chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác./.

                                      Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau