Thúc đẩy thực hiện các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua các chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Góp phần hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi bằng những chính sách, công cụ hỗ trợ kinh doanh nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 90% cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; ít nhất 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 320 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; 100% phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ thành lập ít nhất 20 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý; đảm bảo 100% tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập và điều hành được tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,...

Đối tượng thực hiện: là Phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; các tổ chức tài chính vi mô của Hội; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Về nội dung thực hiện tập trung vào 04 vấn đề sau: i) Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; ii) Hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp; iii) Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; iv) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, môi trường pháp lý kinh doanh, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

                                                                                               Quỳnh Anh