Theo đó, mục đích của việc kiểm tra nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân của các sở, ban, ngành tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


 
Ảnh: Công chức, viên chức tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
 trong giờ làm việc

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và phong cách ứng xử văn minh; có ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, nâng cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu.
Thông qua kiểm tra để phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu và chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân,…  

Yêu cầu của hoạt động kiểm tra công vụ phải công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, trung thực và đúng pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
Đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Việc kiểm tra thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất (không thông báo trước)./.

Kiều Anh